Realitní slovníček

19.01.2017

Zorientovat se v pro mnohé složitém pojmosloví, se kterým se setkáte v průběhu realitního obchodu, opravdu nemusí být úplně jednoduché. Proto se níže podíváme na to, co který pojem znamená a popisuje, aby pro Vás v tomto ohledu byl aspoň trochu prodejní proces usnadněn. Vybírám pro Vás pouze ty složitější, přesto pokud byste potřebovali pomoci s definicí jakéhokoli dalšího termínu, neváhejte mi napsat, rád Vám s tímto pomohu. 

Anuita - platba umořující úvěr, skládá se jak ze samotné splátky, tak i z úroku. Výše této částky je po dobu splácení stejná. Na počátku je z jistiny z větší části umořen úrok a následně se poměr plynule snižuje ve prospěch samotné splátky.

Bankovní záruka - Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny. K tomuto dochází v případě, že není dlužníkem dodržen určitý závazek nebo v případě porušení podmínek, které jsou uvedeny v záruční listině.

Depozitum - Peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů.

Dokumentární akreditiv - Jedná se o neodvolatelný písemný závazek, který zajišťuje prodávajícímu, že po splnění akreditivních podmínek dostane za zboží zaplaceno. A zároveň zajišťuje jistotu kupujícímu, že vyplacení určité částky nebude provedeno, pokud prodávající nesplní podmínky, které mu stanoví.

Dražba - Prodej, který je veřejný a přístupný pro větší počet lidí. Předmět prodeje náleží tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku, a to udělením příklepu. Zároveň se musí kupující zavázat, že budou splněny veškeré podmínky, které jsou pro tento typ prodeje stanovené.

Dražební jistota - Jedná se o peněžitý prostředek nebo bankovní záruku, kterou je účastník dražby povinen složit. Výši a termín, do kdy musí být dražební jistota složena určí vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, je mu dražební jistota bezodkladně vrácena.

Dražební vyhláška - Jedná se vyhlašovací dokument, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace pro konání dražby, a dle které se vyhlašuje konání dražby. Ve vyhlášce je uveden dražebník, popis dražebního předmětu, termín a místo konání, typ dražby. Dále nejnižší podání a minimální příhoz, lhůta pro složení dražební jistiny, a další.

Dražebník - Může být jak fyzická, která je zapsána v živnostenském rejstříku, tak i právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. Dražebníkem může být také příslušný orgán státní správy.

Druhy pozemků - Pozemek je ohraničená část zemského povrchu a mezi jeho druhy řadíme zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, trvalý travní porost, ovocný sad), lesní pozemek, vodní plocha, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Extravilán - označujeme jím nezastavěnou část obce, respektive jejího katastrálního území.

Fixace úrokové odchylky - Zajišťuje pevnou úrokovou odchylku po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

Fixace úrokové sazby - Fixací úrokové sazby je garantována neměnnost úrokové sazby po určitou dobu. Po ukončení fixace se úroková sazba mění dle platných a aktuálních tržních hodnot.

Hypoteční zástavní listy - Jedná se o dluhopisový cenný papír, prostřednictvím něhož je financován hypoteční úvěr. Hodnota hypotečních zástavních listů je kryta zástavním právem na nemovitosti.

Jiný oprávněný - Jedná se o osobu stanovenou jiným než vlastnickým právem, zapisující se do katastru nemovitostí.

Jistina, úvěrová jistina - Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník, osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. věřiteli odměnu (úrok).

Kupní smlouva - Soukromoprávní dokument, kterým je prodávající povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje, že předmět převezme a kupujícímu zaplatí dohodnutou cenu. Při prodeji nemovitosti musí pít písemnou formu a v kupní smlouvě musí být uvedeny veškeré identifikace (prodávající, kupující, předmět koupě a kupní cena).

List vlastnictví - Jedná se o veřejnou listinu, vydávanou katastrálním úřadem. Listem vlastnictví se osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. V této listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou také zapsány v katastru nemovitostí.

LTV - "Loan to value", neboli částka k zapůjčení. Vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou zastavované nemovitosti.

Nabývací titul - Dokument, na jejímž základě získává osoba vlastnické právo k nemovitosti, např. dědická smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu a podobně.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - Návrh, na základě kterého se při uzavření kupní smlouvy katastrálním úřadem zahájí řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Obvyklá cena současná - Konečná cena, která je dosažena při prodeji stejné nebo obdobné nemovitosti během klasického obchodního styku.

Ocenění nemovitostí - Jedná se o cenu nemovitosti, stanovenou dle znaleckého posudku.

Odhad nemovitosti - Ohodnocení majetku zejména při smluvním převodu nebo prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví. Pokud se jedná například o větší hodnotu nemovitosti, pak může provádět odhad nemovitostí soudní znalec.

Plomba - poukazuje na probíhající změny v katastru nemovitostí, které se týkají právních vztahů v něm zaevidovaných. Je vyznačena nejpozději následující pracovní den poté, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě má být do katastru nemovitostí proveden zápis. Značí se písmenem "P" uvedeným ve výpisu z katastru nemovitostí před označením nemovitosti nebo jednotky, jichž se probíhající změny právních vztahů týkají. Pokud je v listu vlastnictví uvedena plomba "P", pak to znamená, že s nemovitostí nebo informací něco děje. Může se jednat například o změnu práva k nemovitosti.

Pojištění zástavy - V rámci hypotečního úvěru a úvěrů ze stavebního spoření je vyžadováno pojištění samotné zástavy nemovitosti.

Revitalizace - V případě staveb se jedná o modernizaci nebo zateplení budov.

Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) - Subjekt, který má na starosti veškerá práva, spojená se správou, provozem a opravami společných částí domu. Jedná se o právnickou osobu, která je oprávněna vykonávat činnosti, které souvisejí s provozováním společných částí domu, sloužící i jiným osobám (právnickým i fyzickým).

Smlouva o převodu - Oboustranná smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem, která musí být písemné formy a musí obsahovat veškeré náležitosti (identifikace smluvních stran, předmět převodu). Slouží za účelem převodu - nabytí (např. převod práv a povinností související s členstvím v družstvu,...).

Termínovaný vklad - Slouží k zúročení vkladu a během smluvně stanoveného období se s ním nesmí disponovat. Obvykle se jedná o jednorázový vklad.

Věcné břemeno - Omezení dlužníkova práva k nemovitosti. Ukládá vlastníkovi něco trpět, zdržet se něčeho nebo něco konat ve prospěch někoho jiného.

Věřitel - Oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.

Vinkulace - Omezení dispozičního práva.

Vklad - Forma zápisu práva k nemovitosti, který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu udává vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitosti.

Zajištění úvěru - Zajištěním úvěru se dostává věřiteli záruky, že dlužní úvěr zaplatí. Známe několik způsobů zajištění, ale v rámci hypotečního úvěru je nejčastější způsob zajištění zástavní právo k nemovitosti.

Zástava - Předmět zástavy slouží jako zajištění v případě, že dlužník dluh nezaplatí.

Zástavce - Vlastník předmětu zástavy.

Zástavní právo - Způsob zajištění pohledávky (včetně příslušenství) po celou dobu splácení. Vznik zástavního práva je sepsán v zástavní smlouvě a je vloženo do katastru nemovitosti.

Zástavní věřitel - Ten, kdo přijal předmět zástavy pro případ zajištění pohledávky.

Zůstavitel - Zůstavitelem je zemřelá fyzická osoba, jejíž smrtí přechází na dědice její práva a závazky.


Kompletní nezjednodušené pojmosloví naleznete na webu RE/MAX Česká republika.