Soutěž pro klienty i doporučitele

Chystáte se pronajmout nebo prodat Vaši nemovitost? Jste aktuálně mým klientem nebo víte o nemovitosti k prodeji a můžete ji doporučit? Pak právě pro Vás je připravena letošní "Vánoční" soutěž. Nenechte si ji ujít a vyhrajte některou z připravených odměn. A pozor! Příjemné překvapení čeká i na všechny ostatní nevýherní místa!

Výhry

1. místo -  9.999,- Kč v hotovosti, které můžete využít nejen pro Vaše bydlení nebo služba realitního makléře v až dvojnásobné hodnotě dle náročnosti případu zcela zdarma!

2. místo - Konzultace profesionální homestagerky + nákup doplňků v hodnotě 5.000,- Kč.

3. místo - Luxusní dárkový koš naplněný vybranými pochoutkami pro sváteční večery Vinogalerie, s nímž si můžete připravit kouzelný večer plný jedinečných chutí v hodnotě 2.500,- Kč.

Jak soutěžit?

1. Tipněte odpověď na soutěžní otázku: "Kolik bytů v Praze bylo prodáno* společností RE/MAX (sítí kanceláří spadajících pod RE/MAX Česká republika) za 2. čtvrtletí roku 2016?" Váš tip zašlete na e-mail soutez@tomasvaltera.cz nebo prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 19. 12. 2016 23:59.

2. V průběhu trvání soutěže (od 19.11.2016 - 19.12.2016) jste mým klientem, tj. máme spolu sepsánu zprostředkovatelskou smlouvu, nebo jste doporučil nemovitost, s jejímž majitelem byla sepsána zprostředkovatelská smlouva.

Nejste aktuálně mým klientem, ale rádi byste se soutěže stihli zúčastnit? Kontaktujte mě nejpozději do 15.12.2016, domluvíme se na prohlídce Vaší nemovitosti (nejpozději do 18.12.2016). Po uzavření zprostředkovatelské smlouvy stačí již jen odeslat správný tip na soutěžní otázku.. Stejné soutěžní podmínky platí i pro doporučitele nemovitosti, zprostředkovatelská smlouva s majitelem nemovitosti musí být potvrzena nejpozději do 19.12.2016.

Pro získání výhry je nutné splnit obě výše uvedené podmínky. *Prodáno ve smyslu uzavření transakce.  

Formulář k odeslání Vaší odpovědi

"Kolik bytů v Praze bylo prodáno společností RE/MAX (sítí kanceláří spadajících pod RE/MAX Česká republika) za           2. čtvrtletí roku 2016?"

Pravidla soutěže

POŘADATEL SOUTĚŽE JE:

Pořadatelem spotřebitelské soutěže a správcem údajů je Tomáš Valtera, Krumlovská 530/1, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 62714848 (dále jen "Pořadatel").

1) Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 19. 11. 2016 do 19. 12. 2016 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"). Výherci budou informováni o výhře 20. - 21. .12. 2016.

Pořadatel může tuto soutěž kdykoliv a bez uvedení důvodu zkrátit, nebo prodloužit, popř. posunout její začátek. Toto rozhodnutí je účinné dnem zveřejnění této skutečnosti na internetových stránkách pořadatele soutěže www.tomasvaltera.cz.

2) Účast v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní pravidla soutěže (dále také "soutěžící").

Za soutěžícího se považuje osoba, která je v době trvání soutěže klientem Pořadatele, tj. má s ním podepsánu zprostředkovatelskou smlouvu, a zároveň zašle svůj tip na soutěžní otázku na e-mailovou adresu uvedenou u soutěžní otázky v odstavci Jak soutěžit. Soutěžícím se může zároveň stát osoba, která Pořadateli doporučí nemovitost k prodeji nebo pronájmu v případě, že bude s majitelem této nemovitosti uzavřena zprostředkovatelská smlouva nejpozději do 19.12.2016. Pro doporučitele není možné případnou výhru 1. a 2. místa kombinovat s ostatními odměnami za zprostředkování.

3) Pravidla soutěže:

Soutěžící má možnost zapojit se do soutěže na základě podepsané zprostředkovatelské smlovy mezi ním a Pořadatelem. Zároveň musí nejpozději do 19.12.2016, 23:59h zaslat tip na odpověď soutěžní otázky: "Kolik bytů v Praze bylo prodáno společností RE/MAX (sítí kanceláří spadajících pod RE/MAX Česká republika) za 2. čtvrtletí roku 2016?" prostřednictvím e-mailu: soutez@tomasvaltera.cz nebo formuláře na této stránce.

 4) Výhry v soutěži:

Výhry jsou uvedeny v odstavci "výhry" v popisu soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výhry měnit a upravovat v průběhu i po skončení soutěže, dojde-li například k skladové nedostupnosti dárkového koše, případně k problémům s účastí homestagera, apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. Soutěžící není oprávněn výhru jakýmkoli způsobem vymáhat.


Obecné podmínky soutěže:

  1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona číslo 89/2012 Sb. - občanský zákoník, a všech partnerských společností podílejících se na realizaci soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá.
  2. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.tomasvaltera.cz.
  4. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se informovat prostřednictvím e-mailu: soutez@tomasvaltera.cz.
  5. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
  6. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany pořadatele.
  7. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  8. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  9. Soutěžící, kteří jakkoliv nedodržují pravidla soutěže, jsou ze soutěže i bez uvedení důvodu vyřazeni. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.
  10. Výherci svou účastí v soutěži souhlasí s pořízením svých fotografií a s uvedením křestního jména pro marketingové účely Pořadatele. V případě, že se při předání výhry nesetká výherce s Pořadatelem osobně, zašle po obdržení výhry svou fotografii s výhrou na e-mail soutez@tomas.valtera.cz.


V Praze dne 19. 11. 2016